การเรียนรู้ผ่านโครงงาน
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning)

XCL American School of Bangkok มีความภูมิใจที่จะสนับสนุนแนวทางการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการเรียนรู้ผ่านโครงงาน

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน คืออะไร?

การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning หรือ PBL) คือวิธีการสอนที่เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการแก้ปัญหา นอกจากนี้การสอนผ่านโครงงานยังส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาเรื่องที่สนใจ และสร้างความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ตัวอย่างของโครงงาน PBL ได้แก่ การออกแบบสวนอย่างยั่งยืน จัดแคมเปญการตลาด และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ประโยชน์ของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

การเรียนรู้ผ่านโครงงานเป็นเหมือนปริศนา นักเรียนจะได้รับชิ้นส่วนต่างๆ แต่พวกเขาต้องหาวิธีประกอบชิ้นส่วนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ในกระบวนการนี้ พวกเขาได้เรียนรู้วิธีคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในทุกระดับชั้น
(พร้อมยกตัวอย่าง)

XCL American School of Bangkok (XCL ASB) ใช้การเรียนรู้จากโครงงาน (Project-based learning - PBL) ในทุกระดับชั้น เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย PBL เป็นวิธีการสอนที่เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งช่วยให้นักเรียนได้สำรวจปัญหาและความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์และลงมือปฏิบัติจริง ใน PBL นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มเพื่อเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อ พัฒนาวิธีแก้ปัญหา และสร้างผลิตภัณฑ์หรือการนำเสนอ PBL ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และทักษะการทำงานร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานระดับปฐมวัย

ในชั้น Nursery and Kindergarten นักเรียนจะมีส่วนร่วมในหน่วยการเรียนรู้ผ่านโครงงานในแต่ละภาคเรียน หน่วยการเรียนรู้ในฤดูใบไม้ร่วงถูกออกแบบขึ้นตามความสนใจของนักเรียน และบูรณาการเข้ากับเนื้อหาทุกสาขาวิชาตั้งแต่ความรู้และคณิตศาสตร์ ไปจนถึงพลศึกษาและดนตรี ในปีที่ผ่านมา นักเรียนได้ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 เสียงของสัตว์/ที่อยู่อาศัยของสัตว์ และมลพิษในมหาสมุทร หน่วย PBL ฤดูใบไม้ผลิของเรามีธีมเป็น Kindergarten Musical และยังคงใช้ทักษะและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานของโรงเรียนประถมศึกษา

ในระดับประถมศึกษาที่ XCL American School of Bangkok ครูประจำชั้นผสมผสานศิลปะภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา เข้ากับศิลปะ เทคโนโลยีการออกแบบ พลศึกษา และชั้นเรียนพิเศษอื่นๆ เพื่อนำเสนอหน่วยการเรียนรู้ให้มีความน่าสนุก ธีม PBL หัวข้อการเรียนรู้ในโปรแกรมการเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่บนโครงการในอดีตได้รวมถึงที่อยู่อาศัยของสัตว์ เศรษฐกิจ วงจรของพืช สิทธิของเด็ก การอพยพของมนุษย์ เกษตรกรรม และศาสนาทั่วโลก

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนมัธยมต้นที่ XCL American School of Bangkok ยังได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านโครงงานในรูปแบบสหวิทยาการ ซึ่งอาจจะรวมทั้งวิชามนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/หรือสังคมศึกษา รวมถึงศิลปะ เทคโนโลยีการออกแบบ และพลศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงการระดับมัธยมปลาย

แนวทาง PBL ในระดับมัธยมมีศูนย์กลางอยู่ที่ธีมเดียวสำหรับปีการศึกษา นักเรียนสำรวจหัวข้อนี้ผ่ผ่านมุมมองของแต่ละวิชา ในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนได้สำรวจหัวข้อเรื่องความยั่งยืนผ่านทางเศรษฐศาสตร์ ศิลปะ เรขาคณิต ชีววิทยา ฟิสิกส์ ประวัติศาสตร์ ภาษาของโลก และวิชาอื่นๆ อีกมากมาย ท้ายที่สุดแล้ว การสำรวจที่หลากหลายนี้ได้จุดประกายโครงการที่ขับเคลื่อนโดยนักเรียนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนชุมชน ซึ่งช่วยให้นักเรียน XCL ASB สามารถสนับสนุนชุมชนขนาดใหญ่ของเราในกรุงเทพฯ และประเทศไทยได้

โครงการ PBL ของนักเรียน

หน่วย PBL ฤดูใบไม้ร่วง

โครงการที่ขับเคลื่อนโดยนักเรียนเกี่ยวกับประสาทสัมผัส สัตว์ และมลพิษในมหาสมุทร

หน่วย PBL ฤดูใบไม้ผลิ

หน่วยต่างๆ มีธีมเกี่ยวกับ Kindergarten Musical และยังคงใช้ทักษะและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

PBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนค้นคว้าและจัดทำเอกสารข้อมูล และสร้างแหล่งที่มาและบอร์ดโปสเตอร์ข้อมูลที่จัดแสดงสิ่งที่ค้นพบ

PBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โครงการนี้นำไปสู่ความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการจัดหาอาหารอย่างไร โดยเฉพาะในเขตเมือง

PBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ XCL ASB ได้เรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิที่เด็กมี และวิธีที่พวกเขาถูกละเมิดทั่วโลก

PBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนสำรวจหัวข้อการตัดไม้ทำลายป่า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และมลพิษทางบก

PBL เกรด 7

นักเรียนชั้นเกรด เยี่ยมชมฟาร์มยั่งยืนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์

PBL เกรด 8

นักเรียนเกรด 8 ของ XCL ASB ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขยะอาหารและผลกระทบต่อโลกอย่างไร และจะแก้ไขได้อย่างไร

PBL เกรด 9

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 9 ของ XCL ASB ทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่น Paper Rangers เพื่อสร้างสมุดบันทึกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้จากกระดาษรีไซเคิล

PBL เกรด 10

นักเรียนจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากของเสีย

PBL เกรด 11

นักเรียนร่วมกับมูลนิธิ Helping Hand Foundation รวบรวมสิ่งของใช้แล้วเพื่อการกุศล บริจาคเงินสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

โปรแกรมอื่นๆ

ลงทะเบียนเลย

สมัครเรียน XCL ASB วันนี้!

นักเรียนที่ XCL ASB เพลิดเพลินกับบรรยากาศห้องเรียนที่กว้างขวางและมีอุปกรณ์ครบครัน ที่สนับสนุนในการเจริญเติบโตทั้งในด้านร่างกาย วิชาการ สังคม และอารมณ์