โปรแกรมประถมศึกษา
โปรแกรมประถมศึกษา

โปรแกรมประถมศึกษาของ XCL ASB

โปรแกรมประถมศึกษาที่ XCL ASB จะอิงตามมาตรฐานของ Common Core State Standards และได้รับการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม

.

โปรแกรมประถมศึกษาที่ XCL ASB

โปรแกรมประถมศึกษาที่ XCL ASB มุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ครอบคลุมเพื่อเตรียมพร้อมพวกเขาสู่ความสำเร็จในระดับมหาวิทยาลัยและระดับต่อไป โปรแกรมเสนอหลักสูตรทางวิชาการที่ท้าทาย กิจกรรมนอกห้องเรียนที่หลากหลาย และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย

โปรแกรมประถมศึกษาที่ XCL ASB

ห้องเรียนที่สบาย

สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา

วิธีการสอน

การเรียนรู้แบบร่วมมือ

พัฒนาการทางร่างกายและสังคมมีบทบาทที่สำคัญมากในการศึกษาของเด็กด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ XCL ASB มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดง ดนตรี การฟิสิกส์ ศิลปะ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนด้วย

ภาพรวมของโปรแกรม

Why Choose XCL ASB for your child?

We believe that XCL American school of Bangkok can provide a strong foundation, which can lead to more success for learners throughout their school experience.

การเรียนรู้ตามโครงการในระดับประถมศึกษา

โครงการการเรียนรู้ตามโครงการชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

นักเรียนได้ศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารและบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่แสดงผลสำรวจของพวกเขา

โครงการการเรียนรู้ตามโครงการชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

โครงการนี้ช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการต่อการจัดหาอาหารอย่างไร โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง

โครงการการเรียนรู้ตามโครงการชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 ของ XCL ASB ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็ก ว่าสิทธิเหล่านั้นถูกละเมิดอย่างไรทั่วโลก

โปรแกรมอื่นๆ

ลงทะเบียนเลย

สมัครเรียน XCL ASB วันนี้!

นักเรียนที่ XCL ASB เพลิดเพลินกับบรรยากาศห้องเรียนที่กว้างขวางและมีอุปกรณ์ครบครัน ที่สนับสนุนในการเจริญเติบโตทั้งในด้านร่างกาย วิชาการ สังคม และอารมณ์