วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

จุดประกายแรงบันดาลใจจากภายในเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับโลกใบนี้

พันธกิจ

เตรียมพร้อมนักเรียนให้เป็นผู้นำที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ ทนทานและเป็นพลเมืองโลกที่มีความตระหนักรู้ถึงสิ่งต่างๆ อย่างมีสติ เป็นผู้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้โดยให้ความร่วมมือ เป็นนักคิดวิเคราะห์และนักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และนักประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี

XCL American School of Bangkok

พันธกิจของโรงเรียน XCL American School of Bangkok คือการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ทางวิชาการในสังคมที่ให้ความเอาใจใส่ โดยคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเคารพซึ่งกันระหว่างผู้ใหญ่และนักเรียน เราปูรากฐานสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะและคุณค่าที่จำเป็นในการเป็นผู้นำที่รับผิดชอบในชุมชนระดับโลก
โรงเรียน XCL American School of Bangkok มุ่งมั่นที่จะให้บุตรหลานของท่านได้รับการศึกษาทางวิชาการระดับโลกและพัฒนาเขาหรือเธอให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมทั้งคุณสมบัติและทักษะในการเป็นผู้นำ ผ่านการนำเสนอหลักสูตรอเมริกันที่มีมุมมองระดับนานาชาติ XCL ASB จะนำพาบุตรหลานของคุณสู่ทางเป็นผู้นำในชุมชนระดับโลก นักเรียนที่จบการศึกษากับเราจะเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้คิดวิเคราะห์ ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพลเมืองระดับโลก
XCL American School of Bangkok เรานำเสนอการศึกษาที่มีคุณภาพและทันสมัย ขึ้นตรงกับหลักสูตรอเมริกันที่มีมุมมองระดับนานาชาติ ที่นี่เราจะสร้างพื้นฐานทางการศึกษาและพื้นฐานอารมณ์ที่แข็งแกร่งให้แก่นักเรียนของเรา เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต หลักสูตรที่ท้าทายของเราได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางสติปัญญา และเมื่อสำเร็จการศึกษาพวกเขาจะพร้อมสำหรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
XCL American School of Bangkok มุ่งมั่นที่เสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ค่านิยมของครอบครัวและสังคม และความห่วงใยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ที่นี่เราเป็นสถานที่ที่ครูและนักเรียนให้การสนับสนุนและมิตรภาพกันอย่างเต็มที่
นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จไม่เพียงแค่ในด้านการเรียนการสอน แต่ยังในด้านความคิดสร้างสรรค์ กีฬา และศิลปะการแสดง สภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้โอกาสให้นักเรียนเข้าใจและนับถือความแตกต่างในวัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ และความเชื่อของผู้อื่น

สร้างผู้นำในอนาคตตั้งแต่ปี 1983