หลักสูตร
หลักสูตร

หลักสูตรอเมริกัน
และโปรแกรม Advanced Placement

XCL American School of Bangkok (XCL ASB) เป็นโรงเรียนนานาชาติระดับปฐมวัยถึงเกรด 12 เปิดสอนหลักสูตรอเมริกันพร้อมมุมมองระดับสากล วิธีการเรียนรู้ของเราอยู่บนพื้นฐานของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของแนวการสอนของแบบอเมริกันและนานาชาติ โดยให้การศึกษาที่ครอบคลุมและสมดุลโดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์ที่จำเป็นในปีต่อ ๆ ไป

โปรแกรมชั้นเรียนปฐมวัย

แผนกอนุบาลที่ XCL ASB ใจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอาใจใส่ในการดูแลซึ่งช่วยให้ผู้เรียนรุ่นเยาว์ของเราพัฒนาทักษะพื้นฐานเบื้องต้น ซึ่งเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จในระดับประถมศึกษาและในปีถัดไป

โปรแกรมประถมศึกษา

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของ XCL American School of Bangkok เพลิดเพลินกับห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ครบครันและห้องเรียนที่สะดวกสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายด้านเทคโนโลยีขั้นสูง

โปรแกรมมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะก้าวไปสู่โปรแกรมการศึกษาที่เข้มข้นโดยมีอาจารย์เฉพาะทาง อาจารย์แนะแนวประจำชั้น และการทัศนศึกษาแบบค้างคืน นักเรียนจะพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำผ่านสภานักเรียนและกิจกรรมอื่นๆ

โปรแกรมมัธยมปลาย

โปรแกรมชั้นมัธยมปลายของ XCL ASB มีหลักสูตรวิชาการที่เข้มงวดพร้อมกับคอร์สเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลาย นักเรียนจะได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

โปรแกรมอื่น ๆ

การเรียนรู้ผ่านโครงงาน

XCL American School of Bangkok ใช้การเรียนผ่านโครงงาน (PBL) ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ดึงดูดนักเรียนให้เข้าร่วมในโครงการที่ลงมือปฏิบัติจริง PBL ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกัน

ศิลปะการแสดงและศิลปะ

XCL ASB ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาพรสวรรค์ของตนเองผ่านการเรียนและกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนสามารถมีเข้าร่วมได้ตั้งแต่คลาสศิลปะ ดนตรี จนถึงการแสดง

กีฬา

XCL ASB นำเสนอกิจกรรมหลังเลิกเรียนและโปรแกรมกีฬาที่หลากหลายสำหรับนักเรียนทุกวัย โปรแกรมเหล่านี้ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย การทำงานเป็นทีม และน้ำใจนักกีฬา

ต่อไป?